ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ಮುಲ್ಪದ ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡ್ ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ.) ಮೊಕಲ್ನ 'ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ' ಡ್ 2022-23ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ಸಾಧನಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ.) ಸಂಘಟನೆಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತು.